Kamienny Zakątek

REGULAMIN POBYTU W OBIEKCIE „KAMIENNY ZAKĄTEK W BIESZCZADACH”

Właściciele obiektu będą bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości

 

§ 1

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin dotyczy obiektu noclegowo – turystycznego „Kamienny Zakątek
  w Bieszczadach”, zwanego w dalszej części regulaminu „Obiektem” i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na obszarze Obiektu, przez który należy rozumieć domek oraz tereny go otaczające, położonego w miejscowości Zahoczewie 9A, 38 – 604 Zahoczewie.
 2. Goście korzystający z usług właścicieli Obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa wynikających z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz stosować się do próśb właścicieli Obiektu, wykonujących swoje obowiązki na jego obszarze.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, przebywania na terenie Obiektu oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, a nadto jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zaliczki. Dokonując powyższego Goście potwierdzają, iż zapoznali się w pełni z postanowieniami niniejszego regulaminu, akceptując tym samym jego warunki bez zastrzeżeń i zobowiązując się do ich przestrzegania.
 4. Za zachowania sprzeczne z postanowieniami regulaminu lub przepisami prawa, które doprowadziły do szkody, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Goście.

 

§ 2

Doba hotelowa, rezerwacja i meldunek

 1. Obiekt wynajmowany jest na doby. Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 16:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Rezerwacji Obiektu można dokonać telefonicznie, poprzez aplikację Messenger
  i WhatsApp, a nadto na stronie internetowej: https://www.booking.com/hotel/pl/kamienny-zakatek.pl.html.
 3. Wstępna rezerwacja obowiązuje nie dłużej niż 3 dni robocze.
 4. Warunkiem przyjęcia wstępnej rezerwacji jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej pobyt, telefonu potrzebnego do nawiązania kontaktu, a nadto określenie czasu pobytu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji stanowi wpłata zaliczki w wysokości 30% całości ustalonej kwoty za pobyt. Wpłata zaliczki następuje na nr konta bankowego wskazany przez właścicieli Obiektu, gdzie w tytule przelewu należy wpisać „Zaliczka – imię i nazwisko osoby zamawiającej pobyt”. Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 6. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że anulowanie rezerwacji nastąpi nie później niż na 30 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu – wówczas zwrotowi podlega 30% kwoty zapłaconej tytułem zaliczki. Jednakże zaliczka podlega zwrotowi
  w całości wówczas, gdy do realizacji usługi nie dojdzie z wyłącznej winy właścicieli Obiektu.
 7. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności związanych
  z zakwaterowaniem niezwłocznie w dniu przyjazdu, co dotyczy przede wszystkim zgłoszenia faktu przybycia na miejsce do właścicieli Obiektu, potwierdzenia swojej tożsamości oraz uregulowania całej należności za pobyt (pomniejszonej o wysokość wpłaconej zaliczki). Należność za pobyt pobierana jest w gotówce lub przelewem na nr konta bankowego wskazany przez właścicieli Obiektu.
 8. W przypadku przerwania pobytu w Obiekcie, Gościom nie przysługuje zwrot uiszczonej kwoty za pobyt, ani też żądanie obniżenia ceny za niewykorzystany okres, chyba że wyłączną odpowiedzialność za powyższe ponoszą właściciele Obiektu.
 9. Goście nie mają możliwości przekazania zwolnionego Obiektu innym osobom.
 10. Osoby, które nie są Gośćmi właścicieli Obiektu, nie mogą przebywać na jego terenie.
 11. Prośbę o przedłużenie doby pobytu Goście mogą zgłosić najpóźniej do godziny 9:00 dnia,
  w którym pobyt ten się kończy. Właściciele Obiektu nie są w żadnym stopniu taką prośbą związani i mogą ją uwzględnić według własnego uznania i o ile Obiekt nie został już zarezerwowany dla innych Gości.
 12. Przedłużenie doby wiąże się z dodatkową opłatą, ustalaną każdorazowo z właścicielami Obiektu.

 

§ 3

Zasady świadczenia usług przez właścicieli Obiektu

 1. Właściciele Obiektu świadczą usługi o standardzie zgodnym z opisem zawartym na stronie internetowej: https://www.booking.com/hotel/pl/kamienny-zakatek.pl.html. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości, właściciele Obiektu proszą o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi sprawne podjęcie działań, zmierzających do poprawy komfortu wszystkich Gości. Brak takiego zgłoszenia skutkować będzie brakiem możliwości powołania się przez Gościa na wystąpienie jakiś nieprawidłowości i składania w związku z tym jakichkolwiek roszczeń. Celem zapewnienia najwyższej jakości usług, Obiekt jest monitorowany.
 2. Właściciele Obiektu mają obowiązek zapewnić:
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych na rzecz Gości,
 4. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń lub usunięcie usterek podczas nieobecności Gości, a w przypadku ich obecności tylko wówczas gdy wyrażą na to zgodę i życzenie,
 5. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.
 6. Właściciele Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za:
 7. utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów majątkowych,
 8. uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości,
 9. utratę lub zagubienie przedmiotów pozostawionych w samochodzie lub innym pojeździe,
 10. szkody osobowe lub na mieniu wywołane przez zawinione działania lub zaniechania Gości, a w tym również wywołane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu,
 11. szkody osobowe lub na mieniu wywołane przez Gości pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających lub psychotropowych.

 

§ 4

Zakazy i nakazy obowiązujące na terenie Obiektu

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych używek oraz grillowania, na terenie domku i tarasu.
 2. Wewnątrz domku znajduje się koza (piec), który może być używany jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem. Piec nie może być pozostawiony bez odpowiedniego nadzoru, a jego drzwiczki – z uwagi na zasady bezpieczeństwa – muszą być zawsze szczelnie zamknięte.
 3. Zabronione jest wymoszczenie z Obiektu rzeczy stanowiących jego wyposażenie.
 4. Goście przebywający na terenie Obiektu obowiązani są używać sprzętów i udogodnień zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z uwzględnieniem właściwych instrukcji korzystania.
  W przypadku jakichkolwiek niejasności należy zwrócić się do właścicieli Obiektu
  o niezbędną asystę.
 5. Na terenie Obiektu zakazuje się przechowywania i posiadania przedmiotów niebezpiecznych m.in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych.
 6. Na terenie Obiektu zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani też wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą, czy też irytują pozostałych Gości.
 7. Goście przebywający na terenie Obiektu obowiązani są przestrzegać zasad porządku. Zakazane jest śmiecenie i niszczenie rzeczy oraz roślin znajdujących się na terenie Obiektu.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.

 

§ 5

Uwagi końcowe

 1. Wszelkie reklamacje lub uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do właścicieli Obiektu na piśmie, bądź na następujący adres e – mail: pita111@op.pl.
 2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z ich winy lub
  z winy osób bądź zwierząt pozostających pod nadzorem Gości.
 3. W przypadku, gdy Goście nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu lub w sposób znaczący naruszają spokój, bądź też nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, właściciele Obiektu zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia zawartej umowy i wówczas nie są zobowiązani do zwrotu jakiejkolwiek części kwoty uiszczonej przez Gości tytułem zaliczki lub za cały okres pobytu.
 4. Na terenie Obiektu dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem rodziców lub osób przydzielonych do sprawowania nad nimi pieczy. Właściciele Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania powyższego obowiązku.
 5. Na terenie Obiektu mogą przebywać również zwierzęta należące do Gości, przy czym właściciele proszę, aby wcześniej uprzedzić ich o tym fakcie.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy właścicielami Obiektu, a Gośćmi, jest Sąd Rejonowy w Lesku, pl. Konstytucji
  3 – go Maja 9, 38 – 600 Lesko.

 

Dziękujemy i życzymy miłego pobytu